555/235 Prachautis 17, Prachautis Rd., Huai Khwang Sam Sen Nok, Bangkok

Purchasing : 02-690-3001#1 purchase@laemcharoenseafood.com

Human Resource : 02-690-3001#2 hr@laemcharoenseafood.com

Accounting : 02-690-3001#3 ac@laemcharoenseafood.com

Marketing : 02-690-2555#3 marketing@laemcharoenseafood.com

E-Mail : customerservice@laemcharoenseafood.com

Website : www.laemcharoenseafood.com